โลชั่นแตงกวา กิฟฟารีน เทนเดอรีน Tenderine-weloveshopping-the Beli Store

กลไกการเพิ่มฤทธิ์ของกลูทาไธโอนต่อแบรดดิไคนินในการกระตุ้นการหดตัวกล้ามเนื้อเรียบลำไส้เล็กที่แยกจากกายหนูตะเภา POTENTIATING MECHANISM OF GLUTATHIONE ON BRADYKININ MEDIATED CONTRACTION IN ISOLATED GUINEA PIG ILEUM. การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเครือข่ายขององค์กรธุรกิจเอกชนภาคบริการวิชาชีพบัญชี A DEVELOPMENT OF TRAINING MODELS FOR THE NETWORK OF THE PRIVATE BUSINESS SECTION IN PROFESSIONAL ACCOUNTING SERVICE. การพัฒนาเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัดชนิดห้องเผาไหม้ล่วงหน้าให้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับสังเกตการณ์การเผาไหม้แบบอัดตัวของละอองฝอย PROTOTYPE DEVELOPMENT OF A CI SPRAY COMBUSTION OBSERVATION EQUIPMENT BY MODIFICATION OF AN EXISTING IDI ENGINE. การควบคุมวิธีใหม่สำหรับวงจรกรองแอกทีฟแบบขนานที่ใช้การตรวจจับกระแสด้านแหล่งจ่าย A NOVEL CONTROL METHOD OF SHUNT ACTIVE FILTER WITH SOURCE CURRENT DETECTION. ประเภทของ ผิว ก็สำคัญในการเลือกทำสกินแคร์ เจ้าของแบรนด์มือใหม่หลายคน คงได้ยินมาบ่อยว่าเริ่มทำแบรนด์ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ผมเคยเขียนไว… ความคาดหวังและการรับรู้เกี่ยวกับคุณภาพบริการวิสัญญีของผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ EXPECTATION AND PERCEPTION OF ANESTHETIC SERVICE QUALITY OF PATIENTS AT THAMMASAT UNIVERSITYHOSPITAL.

การปรับปรุงความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์โดยการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรมที่สร้างโดยภาษาโปรแกรมเชิงโครงสร้าง AN IMPROVEMENT OF SOFTWARE RELIABILITY BY DETECTING FAULTY CODE IN STRUCTURED PROGRAMMING. การยืดอายุการเก็บพายไส้เผือกโดยใช้สารคงความชื้นและการปรับสภาพบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุ SHELF-LIFE EXTENSION OF TARO PIE USING HUMECTANT AND MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING. ผลของพารามิเตอร์การผลิตต่อสัณฐานวิทยาและเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยนาโนเจลาทินจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต EFFECTS OF PROCESSING PARAMETERS ON MORPHOLOGY AND DIAMETER OF ELECTROSPUN GELATIN NANOFIBERS.

โลชั่นdecode

การจำลองการปลูกฟิล์มบางแบบโมเลกุลาร์บีมเอพิแทกซีที่เกิดตำหนิแบบช่องว่าง MODELLING OF MOLECULAR BEAM EPITAXY THIN FILM GROWTH WITH VOID DEFECT FORMATION.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานโพลีโพรพิลีนที่ขึ้นรูปโดยกระบวนการฉีดพลาสติกโดยการใช้แก๊สช่วย FACTORS INFLUENCING QUALITY OF GAS-ASSISTED INJECTION-MOULDED POLYPROPYLENE PARTS. การกำจัดโครเมียมจากน้ำเสียกระบวนการฟอกหนังโดยใช้ฝุ่นจากเตาอาร์กไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหลอมเหล็ก CHROMIUM REMOVAL FROM CHROME TANNING WASTEWATER USING ELECTRIC ARC FURNACE DUST. องค์ประกอบทางกายภาพของหนังสือที่เป็นสาเหตุ ให้เด็กเลือกหนังสือแบบเรียน Physical composition effecting childrens selection of textbooks.

การนำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เป็นทีมสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา A PROPOSED WEB-BASED TRAINING MODEL FOR DEVELOPING TEAM LEARNING SKILLS FOR EDUCATIONAL TECHNOLOGISTS. การศึกษาอัตราการเกิดเชื้อแบคทีเรียในกระแสโลหิตในผู้ป่วยที่ฉีดสารไซยาโนอะครีเลทเพื่อรักษาหลอดเลือดดำขอดของกระเพาะอาหาร THE FREQUENCY OF BACTEREMIA AFTER ENDOSCOPIC INJECTION OF CYANOACRYLATE FOR NON BLEEDING GASTRIC VARICES. การใช้ข้อมูลทางการเงินเพื่อพยากรณ์บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย USING FINANCIAL INFORMATION FOR PREDICTION OF POTENTIAL DELISTED COMPANIES IN MANUFACTURING SECTOR FROM THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND.

ปฏิกิริยาตอบโต้ของธนาคารพาณิชย์ในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย CONJECTURAL VARIATION OF THAI COMMERCIAL BANKS IN HOUSING LOAN. การตรวจลักษณะเฉพาะทางไฟฟ้าของวัสดุอิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งด้วยเทคนิคเอซีอิมพีแดนซ์สเปกโทรสโกปี ELECTRICAL PROPERTY CHARACTERIZATION OF ELECTROLYTE MATERIALS IN SOLID OXIDE FUEL CELLS BY AC – IMPEDANCE SPECTROSCOPY. ผลของการใช้สมุดภาพอิเล็คทรอนิกส์ที่มีต่อความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาล EFFECTS OF USING ELECTRONIC BOOKS ON READING READINESS OF KINDERGARTENERS. การศึกษาการกำจัดของเสียที่มีการปนเปื้อนของปรอทลงสู่หลุมเจาะและแหล่งกักเก็บ WELL AND RESERVOIR MANAGEMAENT FOR MERCURY CONTAMINATED WASTE DISPOSAL.

การวิเคราะห์องค์ประกอบของทีมการพยาบาลที่มีประสิทธิผลโรงพยาบาลศูนย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ A FACTOR ANALYSIS OF EFFECTIVE NURSING TEAM, ACCREDITED REGIONAL HOSPITAL AND MEDICAL CENTERS. การวิเคราะห์ตัวประกอบภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ A FACTOR ANALYSIS OF EFFECTIVE LEADERSHIP OF HEAD NURSES, GOVERNMENTAL UNIVERSITY HOSPITALS. กระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN PROCESS FOR ROAD ACCIDENT REDUCTION PROJECT OF NO ACCIDENT NETWORK. ผลของการใช้ระดับจุดดึงดูดใจทางเพศและประเภทของสินค้าต่อทัศนคติที่มีต่อชิ้นงานโฆษณาและความตั้งใจซื้อ EFFECTS OF LEVELS OF SEX APPEAL AND PRODUCT TYPES ON ATTITUDE TOWARD ADVERTISEMENT AND PURCHASE INTENTION.

โลชั่นdecode

การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าฐานทองสำหรับออกซิเจนรีดักชันในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม PREPARATION OF Au-BASED ELECTROCATALYSTS FOR OXYGEN REDUCTION IN PEM FUEL CELL. การปรับปรุงสมรรถนะการควบคุมของตัวหน่วงปรับค่าชนิดของเหลวแบบมีแกนสำหรับอาคารภายใต้การสั่นไหวจากแผ่นดินไหว IMPROVEMENT OF CONTROL PERFORMANCE OF TUNED LIQUID COLUMN DAMPERS INBUILDINGS UNDER EARTHQUAKE EXCITATIONS. การพัฒนาทรานพอนเดอร์ทางแสงโดยใช้เทคนิคการมอดูเลตโดยตรง และการตรวจจับโดยตรงที่อัตราส่ง 2.5 กิกะบิตต่อวินาที A DEVELOPMENT OF 2.5 GB/S OPTICAL TRANSPONDER BY USING DIRECT MODULATION AND DIRECT DETECTION TECHNIQUES. ผลของการสะสมชั้นฝุ่นที่มีต่อสมรรถนะการจับฝุ่นของระบบตัวกรองเซรามิกแบบแท่ง EFFECT OF DUST DEPOSITION ON COLLECTION PERFORMANCE OF CERAMIC CANDLE FILTER SYSTEM. ผลของโซเดียมคลอไรด์ต่อการตกตะกอนร่วมของแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออนในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ EFFECT OF SODIUM CHLORIDE ON THE COPRECIPITATION OF CALCIUM AND MAGNESIUM IONS AS CALCIUM CARBONATE AND MAGNESIUM HYDROXIDE. ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้เพื่อการได้มา และการใช้งานระยะยาวของกุญแจรหัสส่วนตัว TRUSTWORTHY OPERATIONAL PROCEDURE FOR OBTAINING AND LONG-TERMED USING OF PRIVATE KEY.

การผลิตซ้ำของภาพสีน้ำจากข้อมูลสเปกตรัมด้วยเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก REPRODUCTION OF WATER COLOUR IMAGES FROM SPECTRAL DATA BY INKJET PRINTERS. การเคลือบแพลทินัมบนเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอนด้วยการพอกพูนโดยไม่ใช้กระแสไฟฟ้า PLATINUM COATING ON PROTON EXCHANGE MEMBRANE BY ELECTROLESS DEPOSITION. กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริจเฉทการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ LINGUISTIC DEVICES IN INDIRECT ATTACK ON THE GOVERNMENT DURING CENSURE DEBATES. ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ในประเทศไทย ADVERSITY QUOTIENT OF VETERINARY STUDENTS 6(‘th) YEAR IN FACULTY OF VETERINARY SCIENCE IN THAILAND.

การเชื่อมต่อเครื่องมือรังวัดแบบอิเล็กทรอนิกส์กับคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อการเก็บข้อมูลภาคสนาม CONNECTION OF ELECTRONIC SURVEY INSTRUMENT AND PERSONAL DIGITAL ASSISTANT FOR FIELD DATA COLLECTION. การหาแบบจำลองของวงจรขับนำที่ใช้หม้อแปลงไม่อิ่มตัวในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำเนิดสัญญาณขับนำด้วยตัวเอง MODELING OF DRIVE CIRCUIT USING NONSATURATED TRANSFORMER IN A SELF-OSCILLATING ELECTRONICBALLAST. การกราฟต์เส้นใยไหมด้วยเมทิลเมทาครีเลตโดยฉายรังสีแกมมาร่วมกับอะครีเลตโมโนเมอร์บางชนิด GRAFTING OF METHYL METHACRYLATE ONTO SILK FIBER BY GAMMA IRRADIATION WITH SOME ACRYLATE MONOMERS.

การศึกษาเปรียบเทียบคำว่า “le” ในภาษาจีนกลางกับคำ “แล้ว” ในภาษาไทย A COMPARATIVE STUDY OF “LE” IN MANDARIN AND “L(+,S)(+,S)W” IN THAI. การแก้ไขความไร้เสถียรภาพเชิงตัวเลขของระเบียบวิธีการแบ่งแยกผลต่างฟลักซ์ของโรว์บนเอลิเมนต์สามเหลี่ยมและการปรับตัวได้ของเอลิเมนต์ CURING OF NUMERICAL INSTABILITY FOR ROE’S FLUX-DIFFERENCE SPLITTING SCHEME ON TRIANGULAR MESHES AND MESH ADAPTATION. อัลกอรทึมตรวจสอบการชนของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยใช้วิธีทางอนุภาค COLLISION DETECTION ALGORITHM FOR DEFORMABLE OBJECTS USING PARTICLE-BASED METHOD. การประยุกต์อุปกรณ์ประมวลสัญญาณเชิงเลข ในกระบวนการแต่งรูปสัญญาณพัลล์นิวเคลียร์ APPLICATIONS OF DSP DEVICE IN NUCLEAR PULSE WAVE SHAPING. สัมประสิทธิ์ความไม่เชิงเส้นยังผลของไดอิเล็กทริกคอมโพสิตทรงกลมไม่เชิงเส้นอย่างแรง EFFECTIVE NONLINEAR COEFFICIENT OF STRONGLY NONLINEAR SPHERICAL DIELECTRIC COMPOSITES.

การประมาณค่าความหนาที่เหมาะสมของวัสดุเคลือบผิวป้องกันไฟสำหรับองค์อาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ESTIMATION OF OPTIMAL THICKNESS OF FIRE PROTECTION COATING FOR STRUCTURAL STEEL MEMBERS. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงจากการตรวจไม่พบข้อผิดพลาดในการสอบบัญชีภายใต้มาตรการสับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ Sarbanes-Oxley Act ในประเทศไทย FACTORS IMPACTING DETECTION RISK IN AUDITING UNDER MANDATORY AUDIT FIRM ROTATION OF SARBANES – OXLEY ACT IN THAILAND. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของหัวหน้าหอผู้ป่วย บุคลิกภาพของทีม กับประสิทธิผลของทีมการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป RELATIONSHIPS BETWEEN TOTAL QUALITY MANAGERIAL COMPETENCIES OF HEAD NURSES, TEAM’S PERSONALITY AND NURSING TEAM EFFECTIVENESS, GENERAL HOSPITALS. ขายปลีก-ขายส่งเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม ครีมบำรุงผิว อุปกรณ์แต่งหน้า และสินค้าอื่นๆ Wholesale & Retail Cosmetic, Supplementary Food,Skincare Cream, Tools. การพัฒนาเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้อากาศร้อนจากแผงรับรังสี ดวงอาทิตย์ที่สร้างเป็นหลังคาของโรงเรือน Development of a Solar Dryer Using Hot Air From Roof-Integrated Solar Collectors.

การเปรียบเทียบรูปแบบการดื้อยาและแบบแผนดีเอ็นเอของเชื้อเอ็นเตอโรคอคคัยที่ดื้อยาแวนโคมัยซินที่แยกได้จากสุนัข แมว และเจ้าของ COMPARISON OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND DNA PATTERNS OF VANCOMYCIN-RESISTANT ENTEROCOCCI ISOLATED FROM DOGS CATS AND OWNERS. การกำกับการแสดงออกของตนและผลของการเชื่อว่าตนเป็นเป้าสายตาเกินจริงในการรับรู้เหตุการณ์ที่น่าอับอาย SELF-MONITORING AND THE SPOTLIGHT EFFECT ON PERCEPTION OF EMBARRASSING SITUATIONS. ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี THE EFFECT OF INDIVIDUAL COUNSELING ON SELF-ESTEEM OF HIV INFECTED PERSONS. การประยุกต์ทฤษฎีสมรรถนะแห่งตน ในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างสม่ำเสมอ ของผู้ติดเชื้อHIV และผู้ป่วยเอดส์ APPLICATION OF SELF-EFFICACY THEORY ON ANTIRETROVIRAL DRUG ADHERENCE AMONG HIV-INFECTED/AIDSPATIENTS. การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันและการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตในไก่เนื้อ NUCLEOTIDE ANALYSIS OF S1 GENE AND PATHOGENESIS OF NEPHROPATHOGENIC INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS IN BROILER CHICKENS.

การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บโดยใช้เอสวีจี DEVELOPMENT OF WEB BASED GIS GENERATING SOFTWARE USING SVG. การพัฒนาระบบควบคุมลำอิเล็กตรอนเพื่อการสร้างภาพจากสัญญาณอิเล็กตรอนทุติยภูมิ DEVELOPMENT OF AN ELECTRON BEAM CONTROL SYSTEM FOR SECONDARY ELECTRON SIGNAL IMAGING. ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายกลุ่มโดยใช้กราฟไม่มีวงมีทิศทางที่ปรับได้แบบจัดเรียงใหม่ MULTICLASS SUPPORT VECTOR MACHINES USING REORDERING ADAPTIVE DIRECTED ACYCLIC GRAPHS. ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาด และการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน ROTATION, SCALE, AND TRANSLATION RESILIENT DIGITAL IMAGE WATERMARKING BASED COMPLEX EXPONENTIAL FUNCTION.

การเปรียบเทียบเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเมื่อตัวอย่างมีขนาดเล็ก A COMPARISION OF MODEL SELECTION CRITERIA ON LINEAR REGRESSION WITH SMALL SAMPLE SIZE. การสังเคราะห์ซิลิคอนไนไตรด์จากเส้นใยขนาดนาโนของซิลิกา/คาร์บอนคอมพอสิตจากการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต SILICON NITRIDE SYNTHESIS FROM ELECTROSPUN SILICA/CARBON COMPOSITE NANOFIBERS. การแทนวัตถุสามมิติโดยใช้การขึ้นรูปแบบปริภูมิโครงสร้างเซลล์ 3D OBJECT REPRESENTATION USING CELLULAR STRUCTURED SPACE MODELING. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนพัฒนาการวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 FACTORS AFFECTING THE GROWTH SCORES IN MATHEMATICS OF MATHAYOM SUKSA THREE STUDENTS. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยียีออเมติกส์ในการปรับปรุงแผนที่ธรณี APPLICATION OF GEOMATIC TECHNOLOGY FOR GEOLOGICAL MAP UPDATING.

การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ตลกไทยยอดนิยมชุด “บุญชู” กับการสร้างสรรค์ของผู้กำกับภาพยนตร์ THE NARRATIVE POPULAR COMEDY FILM SERIES “BOONCHOO” AND THE DIRECTOR’S CREATIVE APPROACHES. กลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ THE COMMUNICATION STRATEGIES ON LOCAL WISDOM OF BURT RAM ITELLECTUALS. การตรวจหาและติดตามใบหน้าด้วยกล้องวีดิทัศน์ 2 ตัวแบบส่ายก้มเงยและซูม FACE DETECTION AND TRACKING USING TWO PAN / TILT / ZOOM VIDEO CAMERAS. พื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเข้มข้นของยาฉีดฟลูโอโรยูเรซิลในพลาสมากับเวลาเมื่อให้ยาทางหลอดเลือดดำในเวลา 15 นาที ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่คนไทย (AREA UNDER THE CONCENTRATION-TIME CURVE OF 15 MINUTE INTRAVENOUS INFUSIONFLUOROURACIL IN THAI COLORECTAL CANCER PATIENTS. ผลการฆ่าเชื้อของแคลเซียลไฮดรอกไซด์ที่ พี-เอช ต่างๆ ต่อเชื้อที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF CALCIUM HYDROXIDE AT DIFFERENT PH ON AEROBICAND ANAEROBIC BACTERIA IN VITRO. การศึกษาลักษณะทางพยาธิวิทยา อาการแสดงทางคลินิกและการดำเนินของโรคในผู้ป่วยที่มีผื่นลมพิษชนิดหลอดเลือดอักเสบ THE STUDY OF HISTOPATHOLOGIC SPECTRUM, CLINICAL MANIFESTATIONS AND CLINICAL COURSE OF URTICARIAL VASCULITIS.

การศึกษาอิเล็กตรอนพาราแมกเนติกเรโซแนนซ์ของกาโดลิเนียมไอออนในเซอร์คอนธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีการเผา ELECTRON PARAMAGNETIC RESONANCE STUDY OF Gd(‘3+) IN HEAT-TREATED NATURAL ZIRCON. ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและกลุ่มภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยววัดต่อทักษะของมัคคุเทศก์นำเที่ยววัด INTERNATIONAL TOURISTS AND STAKEHOLDERS’ EXPECTATIONS OF COMPETENCY AND ABILITY OF MONASTERYTOUR GUIDES. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมีประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในในมุมมองของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FACTORS EFFECTING EFFECTIVENESS OF INTERNAL AUDIT IN THE PERSPECTIVE OF AUDIT COMMITTEE OF THE LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. การประเมินสารสกัดชาเขียวในการป้องกันรังสีเหนือม่วง และการยับยั้งการสังเคราะห์ เมลานินในเซลล์และเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง EVALUATION OF GREEN TEA EXTRACTS FOR UV PROTECTION AND INHIBITION OF MELANIN SYNTHESIS IN CELLS AND TISSUE CULTURES.

ออกซิเดชันแบบเลือกสรรของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ในสายป้อนไฮโดรเจนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม SELECTIVE CARBON MONOXIDE OXIDATION IN HYDROGEN FEED FOR PEM FUEL CELL. นโยบายการบริหารรายการ และหลักการคัดเลือกละครเอเชี่ยนซีรี่ส์ของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี และปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ชมแฟนคลับ PROGRAM MANAGEMENT POLICY AND ASIAN SERIES DRAMA SELECTIVITY OF ITV CHANNEL AND FAN CLUB REACTION. ความต้องการเพิ่มพูนความรู้ของบรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา NEEDS FOR CONTINUING EDUCATION OF COLLECTION DEVELOPMENT LIBRARIANS IN ACADEMIC LIBRARIES. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโรซูวาสทาทิน ขนาด 10 มิลลิกรัมวันละครั้ง เทียบกับ วันเว้นวัน ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง EFFECTIVENESS AND SAFETY OF ROSUVASTATIN 10 MG ONCE DAILY VERSUS EVERYOTHER DAY IN OUTPATIENTS WITH HYPERCHOLESTEROLEMIA. โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัด และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร SURGICAL SITE INFECTION AND RELATED FACTORS AT LERDSIN HOSPITAL, BANGKOK. ผลของสารที่ใช้ในการผลิตต่อการเกิดปมบนเส้นใยนาโนพอลิเอทิลีนออกไซด์จากการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต EFFECTS OF PROCESSING AGENTS ON BEAD FORMATION OF ELECTROSPUN POLY NANOFIBERS.

ประสิทธิผลของการสื่อสารในหลักสูตร “ทักษะชีวิตสำหรับเยาวชน” ของโครงการไลออนส์ เควสต์ EFFECTIVENESS OF COMMUNICATION IN THE LIONS-QUEST PROJECT “SKILLS FOR ADOLESCENCE”. โปรแกรมสำหรับสร้างเวกเตอร์สุ่มหลายตัวแปรด้วยวิธีนอร์ทาและคุณลักษณะของนอร์ทา PROGRAM FOR GENERATING MULTIVARIATE RANDOM VECTORS BY NORTA AND IT’S CHARACTERISTICS. อุปกรณ์รับรู้ไดมอนด์ไมโครเอทีอาร์ชนิดใหม่สำหรับการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติเส้นใย NOVEL DIAMOND (+,m)ATR SENSOR FOR CHARACTERIZATION OF FIBERS.

ความสนใจในอาชีพ และความคาดหวังทางการศึกษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุรนารีวิทยา VOCATIONAL INTERESTS, EDUCATIONAL EXPECTATION AND RELATED FACTORS IN SENIOR HIGH SCHOOL STUDENTS AT SURANARI WITTHAYA SCHOOL. กายวิภาคของระบบประสาทและหลอดเลือดในโธระโคดอซัล-อาเทอริ-เพอโฟเรเทอะ-แฟล็บ เพื่อประยุกต์ใช้ในการซ่อมแซมบริเวณพื้นผิวของร่างกายที่สูญเสียไป NEUROVASCULAR ANATOMY OF THE THORACODORSAL ARTERY PERFORATOR FLAP FOR RESURFACING BODY DEFECT. การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสแดงกีในผู้ใหญ่ด้วยวิธีการขยายสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสแดงกีจากน้ำลายและ/หรือเซลล์เยื่อบุกระพุ้งแก้ม DIAGNOSIS OF DENGUE INFECTION IN ADULT BY REVERSE-TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN REACTION (RT – PCR) FROM SALIVA AND / OR BUCCAL MUCOSAL CELLS. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการบัญชีที่สำคัญสำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย FACTORS AFFECTING THE ACCOUNTING POLICIES FOR REAL ESTATE BUSINESS IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND. การเปรียบเทียบการรับรู้ประสิทธิผลของหอผู้ป่วยระหว่างหัวหน้าหอผู้ป่วยกับพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ A COMPARISON OF PERCEIVED PATIENT UNIT EFFECTIVENESS BETWEEN HEAD NURSES AND STAFF NURSES GOVERNMENTAL UNIVERSITY HOSPITALS. การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงเสียดทานของกล่องกระดาษลูกฟูก MANUFACTURING PROCESS IMPROVEMENT BY ANALYSIS FACTORS THAT INFLUENCING ON THE CARTON’S FRICTION.

ปัจจัยทางสังคม – จิตวิทยา และลักษณะทางประชากรที่เกี่ยวข้องกับชาตินิยมของผู้บริโภค SOCIAL-PSYCHOLOGICAL AND DEMOGRAPHIC FACTORS RELATED TO CONSUMER NATIONALISM. เดพโพรไฟลิงของมัลติเลเยอร์ฟิล์มโดยอุปกรณ์รับรู้ไดมอนต์ไมโครเอทีอาร์ชนิดใหม่ที่มีปลายแหลม DEPTH PROFILING OF MULTILAYER FILMS BY NOVEL SHARP TIP DIAMOND (+,m)ATR SENSOR. การออกแบบและสร้างต้นแบบตัวส่งสัญญาณทางแสงแบบมอดูเลตโดยตรงที่ความเร็ว 2.5 กิกะบิตต่อวินาที DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A 2.5 GB/S DIRECTLY MODULATED OPTICAL TRANSMITTER PROTOTYPE. การตรวจจับเหตุการณ์รถหยุดผิดปกติบนถนนโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์แบบทันกาล REAL-TIME UNUSUAL STOPPED VEHICLE INCIDENT DETECTION USING VIDEO IMAGE PROCESSING.

การศึกษาขนาดแรงคืนกลับของลวดโลหะผสมนิกเกิล-ไทเทเนียม ชนิดยืดหยุ่นยิ่งยวดที่ถูกกระตุ้นโดยวิธีให้ความร้อนจากแรงต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง A STUDY OF THE DEACTIVATION FORCE OF TREATED SUPERELASTIC NICKEL-TITANIUM ALLOYWIRE BY THE DIRECT ELECTRIC RESISTANCE HEAT TREATMENT METHOD. การพัฒนาอนุภาคประกอบร่วมระหว่างแป้งข้าวเจ้ากับไมโครคริสตันลินเซลลูโลสเพื่อใช้เป็นสารเพิ่มปริมาณชนิดตอกโดยตรง DEVELOPMENT OF COMPOSITE PARTICLES OF RICE STARCH AND MICROCRYSTALLINECELLULOSE AS DIRECT COMPRESSION DILUENT. ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์ในการใช้เทคนิคแผ่นโปร่งใส เพื่อช่วยวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ COMPUTER ALGORITHM FOR SITE ANALYSIS USING TRANSPARENT LAYER TECHNIQUE. เหตุผลของการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ REASONS FOR SUBSTANCE USE AMONG SCHIZOPHRENIC PATIENTS AT GALYARAJANAGARINDRA INSTITUTE. การเปรียบเทียบความสามารถในการพิมพ์ดีด คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และความรู้สึกไม่สบายบริเวณคอ บ่า และต้นแขน ระหว่างกลุ่มพิมพ์ดีดสัมผัสและไม่สัมผัส COMPARISON OF TYPING PERFORMANCE, EMG ACTIVITIES AND DISCOMFORT IN NECK, SHOULDER AND ARMBETWEEN TOUCH AND NON-TOUCH TYPISTS.

ระเบียบวิธีบาวดารีเอลิเมนต์สำหรับแผ่นระนาบชิ้นส่วนเพียโซอิเล็กทริกสองวัสดุที่มีความบกพร่อง BOUNDARY ELEMENT METHOD FOR PLANE PIEZOELECTRIC BIMATERIALS WITH DEFECTS. การศึกษาเกณฑ์การออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดปรับความเข้มแสงได้สำหรับหลอดโซเดียมความดันสูง A STUDY ON DESIGN CRITERIA OF ELECTRONIC DIMMING BALLAST FOR HPS LAMPS. ผลของความชื้นต่อแรงเบรกดาวน์กระแสสลับและอิมพัลส์รูปคลื่นฟ้าผ่าของแกปทรงกลมมาตรฐาน EFFECT OF HUMIDITY ON AC AND LIGHTNING IMPULSE BREAKDOWN VOLTAGE OF STANDARD SPHERE GAPS. การเข้ารหัสปริภูมิ-เวลาแบบบล็อกเชิงดิฟเฟอเรนเชียลร่วมกับโอเอฟดีเอ็ม สำหรับการสื่อสารไร้สาย DIFFERENTIAL SPACE-TIME BLOCK-CODED OFDM FOR WIRELESS COMMUNICATIONS.

การตรวจนับจำนวนยานพาหนะในเวลากลางคืนแบบทันกาลจากภาพวีดิทัศน์ด้านหลังรถ REAL-TIME VEHICLE COUNTING AT NIGHT FROM VEHICLE REAR VIEW VIDEO IMAGE. การพัฒนาแผ่นฟิล์มพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์เพื่อเป็นแทรนส์ดิวเซอร์ DEVELOPMENT OF POLYVINYLIDENE FLUORIDE FILM FOR TRANSDUCERS. การวิเคราะห์สารเติมแต่งโลหะไดแอลคิลไดไทโอฟอสเฟตในน้ำมันหล่อลื่นโดยมัลดิแมสสเปกโทรเมทรี ANALYSIS OF METAL DIALKYLDITHIOPHOSPHATE ADDITIVES IN LUBRICATING OIL BY MALDI MASS SPECTROMETRY.

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพการบริการของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ CONSUMER SATISFACTION TOWARD SERVICE QUALITY OF MODERN RETAIL STORE. พฤติกรรมการเคลื่อนตัวของเข็มพืดสำหรับงานขุดค้ำยันในดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ BEHAVIOR OF SHEET PILE DEFLECTION IN BRACED CUT EXCAVATION IN SOFT BANGKOK CLAY. ผลกระทบของอินเฮเรนต์แอนไอโซทรอปีในก่อนและหลังการเกิดกำลังสูงสุดของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ EFFECT OF INHERENT ANISOTROPY ON PRE AND POST PEAK STRENGTH CHARACTERISTICS OF SOFT BANGKOK CLAY. เมื่อคลิก ”ดำเนินการต่อด้วย with Facebook” ฉันยอมรับ เงื่อนไข ข้อตกลง และ นโยบายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล. การศึกษาความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าที่ตำแหน่ง 0.5 บาร์ในฟันน้ำนม THE STUDY OF ACCURACY OF ELECTRONIC APEX LOCATOR AT zero.5 BAR IN PRIMARY TEETH.

คุณภาพอากาศทางจุลินทรีย์และการควบคุมการติดเชื้อวัณโรคก่อนและหลังดำเนินการในโรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่ง, กรุงเทพมหานคร MICROBIAL AIR QUALITY AND INFECTION CONTROL TOWARDS TUBERCULOSIS BEFORE AND AFTERINTERVENTION IN A GENERAL HOSPITAL, BANGKOK. โครงสร้างของสื่อกับกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี MEDIA STRUCTURE AND THE DECISION – MAKING IN ITV’S NEWS SELECTION PROCESS. การบริหารโครงการขยายกำลังการผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูง กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์ PROJECT MANAGEMENT FOR PCTIRE PRODUCTION CAPACITY EXPANSION. การวิเคราะห์เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตออุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า AN ANALYSIS FOR DEFECT REDUCTION IN ADAPTER AND CHARGER MANUFACTURING PROCESS. การจัดสรรเส้นทางเชิงความยาวคลื่นและการป้องกันโครงข่ายจากความขัดข้องหนึ่งข่ายเชื่อมโยงบนโครงข่ายWDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์ WAVELENGTH ROUTING AND NETWORK PROTECTION APPROACHES AGAINST SINGLE LINK FAILURES FOR MULTICAST TRAFFIC ON WDM.

การตัดสินใจด้านทรัพยากรในโครงการซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจำลองเชิงความเสี่ยง RESOURCE DECISIONS IN SOFTWARE PROJECT USING RISK-BASED MODELS. การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู A DEVELOPMENT OF ANGELO AND CROSS’S TEACHING GOALS INVENTORY FOR TEACHERS. การประมาณค่าผลกระทบตกค้างในแผนการทดลองข้ามปัจจัยแบบสมดุล เมื่อผลกระทบตกค้างเป็นสัดส่วนกับผลกระทบโดยตรง ESTIMATION OF CARRY-OVER EFFECT IN BALANCED CROSSOVER DESIGN WHEN CARRY-OVER EFFECT IS PROPORTIONAL TO DIRECT EFFECT.

การเปรียบเทียบารลดภาวะความเครียดจากความเย็นระหว่างถุงเท้าจากต่างประเทศกับถุงเท้าที่ออกแบบ COMPARISON OF COLD STRESS REDUCTION BETWEEN IMPORTED AND DESIGNED SOCKS. ผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อการเจริญเติบโตในเด็กนักเรียนวัยรุ่น THE EFFECT OF SMOKING ON GROWTH IN ADOLESCENT SCHOOL CHILDREN. การวิเคราะห์ปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย CONJECTURAL VARIATIONS ANALYSIS IN THAILAND’S AIRLINE INDUSTRY. ธรณีแปรสัณฐานยุคใหม่ของระบบรอยเลื่อนเถิน บริเวณแอ่งลำปาง ภาคเหนือของประเทศไทย NEOTECTONICS OF THOEN FAULT SYSTEM, LAMPANG BASIN, NORTHERN THAILAND. การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าโลหะผสมแพลทินัมสำหรับออกซิเจนรีดักชันในเซลล์เชื้อเพลิงพีอีเอ็ม PREPARATION OF PLATINUM ALLOY ELECTROCATALYSTS FOR OXYGEN REDUCTION IN PEM FUEL CELL.

การรู้จำตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ONLINE THAI CHARACTER RECOGNITION USING HIDDEN MARKOV MODEL AND SUPPORT VECTOR MACHINES. การลบฉากหลังทางสถิติเชิงพาราเมตริกแบบปรับตัวได้สำหรับการแยกส่วนภาพวีดิทัศน์ ADAPTIVE PARAMETRIC STATISTICAL BACKGROUND SUBTRACTION FOR VIDEO SEGMENTATION. การตรวจจับร่องรอยที่ไม่ดีสำหรับรีแฟคทอริงโดยใช้มาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ BAD-SMELL DETECTION FOR REFACTORING USING OBJECT-ORIENTED SOFTWARE METRICS. ลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางเมื่อค่าคงที่โครงผลึกของฟิล์มและแผ่นรองรับต่างกัน SURFACE MORPHOLOGY OF LATTICE MISMATCHED THIN FILMS.

การตรวจหาและติดตามใบหน้าและมือมนุษย์สำหรับวีดิทัศน์ภาษามือ HUMAN FACE AND HANDS DETECTION AND TRACKING FOR SIGN LANGUAGE. ผลของขั้วไฟฟ้าแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยาต่อสมรรถนะการทำงานของเซลล์เชื้อเพลิงแบบเยื่อแผ่นแลกเปลี่ยนโปรตอน EFFECT OF CATALYST ELECTRODE ON PERFRMANCE OF PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL. ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของแมกนีเซียมและเหล็กในแร่โอลิวีนบางชนิดกับรามานสเปกโทรสโกปี RELATIONSHIP BETWEEN MAGNESIUM AND IRON CONTENT IN SOME OLIVINE AND RAMAN SPECTROSCOPY. การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเภทที่มีภาวะอ้วนที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา PHARMACEUTICAL CARE FOR OBESE SCHIZOPHRENIC PATIENTS AT SOMDET CHAOPRAYA INSTITUTE OF PSYCHIATRY. ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ SELECTED FACTORS RELATED TO HOPE IN HIV INFECTED PERSONS RECEIVING ANTI-RETROVIRAL TREATMENT. การวิเคราะห์ความเป็นปรกติแบบโฮลเดอร์โดยการแปลงเคิร์ฟเล็ตและการแปลงที่คล้ายกัน ANALYSIS OF HOLDER REGULARITY BY CURVELET AND SIMILAR TRANSFORMS.

ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของตัวแบบแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดในบล็อกสมบูรณ์ ECONOMIC-BASED EFFICIENCY OF RANDOMIZED COMPLETE BLOCK DESIGN MODEL. ผลของเชื้อเพลิงผสมไบโอดีเซลต่อสารมลพิษไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล EFFECTS OF BIODIESEL BLENDED FUELS ON EXHAUST EMISSIONS OF DIESEL ENGINE. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการพูดต่อหน้าชุมชนของเด็กไทยอายุ 6-12 ปี FACTORS AFFECTING 6-12 YEAR-OLD THAI CHILDREN’S COMPETENCE IN PUBLIC SPEAKING. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความคิดฆ่าตัวตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยโรคเอดส์ RELATIONSHIPS BETWEEN SELECTED FACTORS AND SUICIDAL IDEATION OF PERSONS WITH HIV/AIDS. การศึกษาเปรียบเทียบผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดั้งเดิมและกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซินต่อเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์ A COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTS OF CONVENTIONAL GLASS IONOMER CEMENT AND RESIN MODIFIED GLASS IONOMER CEMENT ON HUMAN PERIODONTAL LIGAMENT CELLS. ขีดจำกัดเชิงสมรรถนะและการประยุกต์ที่เป็นไปได้ของสายอากาศจานสะท้อนชนิดผิวสะท้อนปรับรูปลักษณ์ได้ที่ประกอบจากแผ่นย่อย PERFORMANCE LIMITATIONS AND POSSIBLE APPLICATIONS OF THE MULTI-TILE RECONFIGURABLE REFLECTOR ANTENNA.